Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Αποτύπωση και αξιολόγηση νέας ή/και υφιστάμενης επιχειρησιακής Δομής

Μελετούμε, αξιολογούμε και αποτυπώνουμε την υφιστάμενη κατάσταση της εκάστοτε επιχείρησης προσφέροντας στους πελάτες μας, µια εμπεριστατωμένη και στοιχειοθετημένη εικόνα της υφιστάμενης δομής της επιχείρησης τους. Η αποτύπωση και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος, της οργανωτικής δομής, του ανθρώπινου δυναμικού, του λειτουργικού πλαισίου (Διαδικασιών), του εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησης και η ανάλυση αυτών, αποτελούν απαραίτητα δεδομένα για την έναρξη κάθε συνεργασίας μας.

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός/ανασχεδιασμός

Μελετούμε την υπάρχουσα κατάσταση της επιχείρησής σας και σχεδιάζουμε την επιχειρησιακή αναδιάρθρωση σε οργανωτικό επίπεδο. Επιπλέον, παρέχουμε εμπεριστατωμένη συμβουλευτική σε θέματα που αφορούν:

  • Οργάνωση εμπορικού τμήματος της επιχείρησης
  • Σχεδιασμός επενδύσεων ή/ και νέων προϊόντων
  • Επέκταση του δικτύου πωλήσεων ή/ και εμπλουτισμού των λειτουργιών
  • Διαχείριση οικονομικών απαιτήσεων/ υποχρεώσεων με σκοπό την εξασφάλιση βιώσιμης χρηματοροής και ρευστότητας
  • Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης
  • Σχέδια δράσης εκσυγχρονισμού
  • Προτάσεις εκμετάλλευσης σήματος και άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρίας.