Τραπεζική διαμεσολάβηση

Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία επισκόπηση του νέου νόμου σχετικά με τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας τα σημαντικότερα στοιχεία του. Πρόκειται για το Ν.4469/2017 για τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ υπ’ αριθμόν 62 της 3ης Μαΐου 2017).

εξωδικαστικός συμβιβασμός

Ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα ρυθμίζει λοιπόν τις οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή ανεξάρτητα αν αυτές προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή άλλη αιτία, εφόσον οι «συμμετέχοντες» κρίνουν την διαδικασία απαραίτητη για την βιωσιμότητα του οφειλέτη. «Συμμετέχοντες» ονομάζονται οι πιστωτές που κάθε φορά συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για την υποβολή της αίτησης και συνακόλουθα την κίνηση της διαδικασίας, απαιτείται συμμετοχή του 50% των δικαιούχων των απαιτήσεων.

Καταρχήν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε «μεγάλες» και «μικρές» επιχειρήσεις, όπου «μεγάλες» νοούνται εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών (τζίρο) άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις άνω των 2 εκατομμυρίων , ενώ ως «μικρές» νοούνται οι υπόλοιπες.

Πιστωτές θεωρούνται όλοι όσοι έχουν απαιτήσεις από την εξεταζόμενη εταιρεία και διαχωρίζονται σε γενικές γραμμές σε «πιστωτές» ή «πιστωτές με ειδικό προνόμιο» ανάλογα με το αν έχουν εξασφαλίσεις για την απαίτηση τους με υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 του Κ.Πολ.Δ. Πρόσωπα ή επιχειρήσεις που θεωρούνται συνδεδεμένα με την επιχείρηση δεν συμμετέχουν στην διαδικασία του νόμου. Ως συνδεδεμένα πρόσωπα νοούνται οι συγγενείς εξ αγχιστείας ή εξ αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και οι συγγενείς αυτών που ελέγχουν τις εταιρείες αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Στη διαδικασία που θεσπίζεται με το νέο νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές οι οποίες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 θεωρούνται βεβαιωμένες. Αυτόματα αυτό αποκλείει (τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο) τις οφειλές από τις αρχές του 2017 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2018. Επίσης αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής δεύτερης αίτησης όσο διαρκεί η αξιολόγηση της πρώτης ή η πρώτη αίτηση έχει απορριφθεί οριστικά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (πλην ορισμένων εξαιρέσεων όπως τα τραπεζικά ιδρύματα, οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, ο ΟΣΕΚΑ, κτλ) τα οποία: 1. αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 2. η συνολική ρύθμιση οφειλών ξεπερνά τις €20.000, και 3. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 είχαν οφειλή ή πίστωση με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 και κατά την τελευταία τριετία παρουσιάζει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον χρήση (για Β’ και Γ΄ κατηγορίας βιβλία) ή και έχει θετική καθαρή θέση (για Γ΄ κατηγορίας βιβλία). Επίσης απομένει ανοιχτό το ενδεχόμενο απλοποίησης της διαδικασίας και τυποποίησης των αποτελεσμάτων για εξοικονόμηση χρόνου στη ρύθμιση οφειλών που δεν ξεπερνούν τις €50.000.

Προϋπόθεση αποτελεί και η συνυποβολή αίτησης και από τους συνοφειλέτες (την ημερομηνία της αίτησης), διαφορετικά η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Η διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να ξεκινήσει και με πρόσκληση των ίδιων των πιστωτών.

Το περιεχόμενο της αίτησης αποτελεί ένα σημείο το οποίο θα απαιτήσει ενδεχομένως τη συνδρομή τρίτων (εμπειρογνώμονες υποχρεωτικά για «μεγάλες» επιχειρήσεις, εκτιμητές ακινήτων ) για την ορθή σύνταξη του καθώς εκτός της πληθώρας δικαιολογητικών (ακόμα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των εκπροσώπων!) τα οποία υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, απαιτείται και υποστήριξη των λόγων της οικονομικής αδυναμίας αλλά και των προοπτικών της επιχείρησης καθώς και εκτίμηση για τα έσοδα και τα έξοδα, τουλάχιστον των επόμενων τριών χρήσεων, τα οποία στην πράξη αποτελούν και το βασικό επιχείρημα περί βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), (η οποία άνοιξε την Πέμπτη 18/5/2017) αλλά μέχρι τη λειτουργία της υποβάλλονται και σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Μετά την υποβολή της αίτησης διορίζεται από την αρμόδια αρχή εντός 2 ημερών συντονιστής της διαδικασίας με συγκεκριμένο τρόπο, η αμοιβή του οποίου κατ ελάχιστον είναι €200 για «μικρές» και €400 για «μεγάλες» επιχείρησης εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερη. Με την ανάληψη του έργου ο συντονιστής εξετάζει τον φάκελο και καλεί σε περίπτωση ελλείψεων τον οφειλέτη για συμπλήρωση στοιχείων εντός 5 ημερών. Αν ο φάκελος δεν συμπληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη και συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας που κοινοποιείται αναλόγως.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή και για χρονικό διάστημα 70 ημερών, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (και των λοιπών) καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου (πλην εξαιρέσεων όπως η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων ή εάν το μέτρο αυτό επιδιώκει την αποτροπή ή την απομάκρυνση ή αφαίρεση ή μετακίνηση, κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει του εξοπλισμού, και η οποία ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της περιουσίας του οφειλέτη ή σε άλλες ειδικές περιπτώσεις.). Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα παράτασης των παραπάνω ημερών και για επιπλέον 4 μήνες υπό προϋποθέσεις.

Εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, ο συντονιστής κοινοποιεί εντός δύο ημερών σε όλους τους πιστωτές την έναρξη της διαδικασίας. Οι τελευταίοι απαντούν εντός δέκα ημερών αν θα συμμετέχουν στην διαδικασία με υποβολή και υπογραφή των σχετικών εγγράφων. Η επιβεβαίωση και διασταύρωση της ορθότητας των οφειλών διαρκεί άλλες 5 ημέρες. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει «απαρτία» δηλαδή συμμετοχή του 50% των δικαιούχων των απαιτήσεων τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη και συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας που κοινοποιείται αναλόγως.

Αν υπάρχει απαρτία ορίζεται 5νθήμερη διορία για υποβολή πρότασης για ορισμό εμπειρογνώμονα (πράγμα προαιρετικό για μικρές επιχειρήσεις και υποχρεωτικό για μεγάλες, εκτός και εάν έχει εκπονηθεί μελέτη βιωσιμότητας από κάποιον εκ των πιστωτών το προηγούμενο 12μηνο οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό του Νόμου). Στην περίπτωση των «μικρών» επιχειρήσεων και εφόσον δεν οριστεί εμπειρογνώμονας τότε μετά το 5νθήμερο τάσσεται από τον συντονιστή προθεσμία ενός μήνα για την υποβολή εκ μέρους των πιστωτών αντιπροτάσεων στην πρόταση αναδιάρθρωσης του οφειλέτη.

Σε περίπτωση διορισμού «εμπειρογνώμονα» τότε ισχύει διαδικασία επιλογής αυτού εντός μηνός, και αποτέλεσμα το της μελέτης του (μελέτη βιωσιμότητα ή και πλάνο αναδιάρθρωσης οφειλών) θα πρέπει να παραδοθεί εντός 30 εργασίμων ημερών από την παραλαβή όλων των σχετικών εγγράφων. Ο διορισμός εμπειρογνώμονα και η αμοιβή του για μικρές επιχειρήσεις συμφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συμμετέχοντες πιστωτές εκτός εάν από το σχέδιο του επιτευχθεί ρύθμιση οπότε η αμοιβή βαρύνει τον οφειλέτη. Στις μεγάλες επιχειρήσεις η επιλογή και ο διορισμός γίνεται με κοινή απόφαση του οφειλέτη και των πιστωτών και η αμοιβή βαρύνει μόνο των οφειλέτη.

Υπάρχει η δυνατότητα αντιπροτάσεων εκ μέρους των πιστωτών αφού όμως τεκμηριωμένα παρουσιάσουν την διαφωνία τους και την εναλλακτική λύση συνυπολογίζοντας το συνολικό ποσό που θα πρέπει να πληρωθεί σε κάθε πιστωτή. Οι αντιπροτάσεις κοινοποιούνται στο σύνολο των πιστωτών οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τροποποιήσεις εντός 15 ημερών (2 μήνες για «μεγάλες επιχειρήσεις») και έπειτα ο οφειλέτης επιλέγει μία ή και περισσότερες αντιπροτάσεις (μαζί με την δική του) οι οποίες θα τεθούν σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές. Προκειμένου μία πρόταση να τεθεί σε ψηφοφορία θα πρέπει να έχει πρώτα εγκριθεί από τον οφειλέτη. Ακολουθεί ψηφοφορία μέχρις ότου παραμείνει μία και μόνη πρόταση για ψηφοφορία ή επιτευχθεί «έγκριση» μίας εξ αυτών. Στη περίπτωση της «έγκρισης» συντάσσεται πρακτικό περαίωσης της διαπραγμάτευσης με υποχρέωση εχεμύθειας, ειλικρίνειας και καλής πίστης και προχωράει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο.

«Έγκριση» υπάρχει με συμφωνία 60% των «συμμετεχόντων» πιστωτών στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό 40% «συμμετεχόντων με ειδικό προνόμιο». Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί «έγκριση» τότε η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη και συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας που κοινοποιείται αναλόγως. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπό προϋποθέσεις μπορούν, να παρατείνονται οι χρόνοι υλοποίησης, τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τον οφειλέτη, η αλλαγή του συντονιστή, να οριστούν κατ’ ιδίαν συναντήσεις των μερών με ειδικές προβλεπόμενες διατάξεις.

Υποχρεωτικά κανόνες σχετικά με τον τρόπο και τον υπολογισμό του σχεδίου ρύθμισης προβλέπονται στο Νόμο και αποτελούν εξέχουσας σημασίας χαρακτηριστικά καθώς θα αποτελούν σημαντικά κριτήρια για την τελική επικύρωση της συμφωνίας από τα αρμόδια Δικαστήρια. Σημαντικότερο θεωρούμε το ότι οι ρυθμίσεις της σύμβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν σε χειρότερη θέση κανένα πιστωτή (προνομιούχο ή όχι) σε σχέση με το ποσό ή το αντάλλαγμα που θα λάμβανε αν ρευστοποιούνταν το σύνολο της περιουσίας, κινητής και ακίνητης του οφειλέτη και των συνοφειλετών και εγγυητών των οφειλών (αφαιρουμένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων ανάλογα με την κατηγορία των πιστωτών).

Το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Φορείς μπορούν υπό προϋποθέσεις να διαγράψουν ακόμα και κεφάλαιο οφειλής. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η αποπληρωμή οφειλών σε μέγιστη διάρκεια 120 δόσεων, τακτική καταβολή που να μην υπερβαίνει το μήνα, ελάχιστη καταβολή €50, χωρίς περίοδο χάριτος, και ανταλλάγματα μόνο χρηματικά ποσά. Για ποσά μικρότερα των €20.000 δεν προβλέπεται δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής. Επίσης, θα μπορούν να χορηγούνται αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας στα πλαίσια των ρυθμίσεων των τμηματικών καταβολών.

Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή (κάθε ποσού) τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Η επικύρωση της συμφωνίας γίνεται μετά από αίτηση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας του οφειλέτη με προβλεπόμενη ημερομηνία συζήτησης 2 μήνες μετά από την κατάθεση, και προβλεπόμενη ημερομηνία απόφασης 3 μήνες μετά τη συζήτηση.

Η ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αυτομάτως αναβιώνει το σύνολο των απαιτήσεων των πιστωτών κατά του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, η καθυστέρηση καταβολής δόσεων προς οποιονδήποτε πιστωτή πέραν των 90 ημερών ή τριών δόσεων, καθώς και η αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς φορείς βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, η εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ημερομηνία επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύμβασης, οι εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Με μία πρώτη και επιγραμματική ερμηνεία των παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι μεν πρόκειται για μία απόπειρα ένταξης των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων σε ένα καθεστώς προσωρινής προστασίας και ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης τους, ωστόσο πρόκειται για ακόμα ένα αποτύπωμα της γραφειοκρατίας στην οποία το κράτος έχει πλέον εθιστεί.

Η ουσία είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να απαντήσει σε μία απλή ερώτηση.
Αν δεν όφειλε σε κανέναν και τίποτα, θα μπορούσε εκπληρώνοντας όλες του τις υποχρεώσεις από σήμερα και στο εξής να αποταμιεύει χρήματα;

Όποια και αν είναι η απάντηση, είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε ένα πλάνο εξυγίανσης της επιχείρησης σας, με στοιχεία ρεαλιστικά τόσο για την βιωσιμότητα της, όσο και για την αναδιάρθρωση των οφειλών σας.

Όπως λέει και μία κινέζικη παροιμία:
«Μη μετράς αυτά που χάθηκαν, μέτρα αυτά που έμειναν».

28/05/2017
εξωδικαστικός συμβιβασμός

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: ερμηνεία σε πρώτη ανάγνωση

Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία επισκόπηση του νέου νόμου σχετικά με τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας τα σημαντικότερα στοιχεία του. Πρόκειται για το Ν.4469/2017 […]
08/12/2016
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Mentory

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων – Προϋποθέσεις και Σχεδιασμός

Αν η χρηματοδότηση της επιχείρησης σας είναι σήμερα το ζητούμενο, ενημερωθείτε και εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σήμερα για σας.
24/08/2016
ελβετικό φράγκο

Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο δικαιώθηκαν απέναντι στις τράπεζες.

Εξώδικη πρόσκληση εστάλη σε πληθώρα τραπεζών, σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, έπειτα από την έκδοση απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
05/07/2016
Οδικός χάρτης για τη ρύθμιση δανείων

Οδικός χάρτης για τη ρύθμιση δανείων

Τι πρέπει να λάβετε υπόψη για τη ρύθμιση δανείων.
02/06/2016
διαθέσιμα επιχειρηματικά δάνεια

Διαθέσιμα επιχειρηματικά δάνεια – Εκστρατεία ενημέρωσης από το ΕΤΕΑΝ

Ρευστότητα 120 εκατομμυρίων ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από διαθέσιμα επιχειρηματικά δάνεια κατά το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης.
25/05/2016

Κόκκινα Δάνεια και «πράσινα άλογα»

«Ρυθμίζοντας κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα του 2016»